Forside

FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheder

Artikel 1

Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd.

Grundloven

§ 71, stk. 1

Stk. 1. Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Artikel 8

Stk. 1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance.
Stk. 2. Ingen offentlig myndighed må gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, medmindre det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder.

Arrow
Arrow
Slider

Juridisk kursusvirksomhed og rådgivning ved Susanne B. Holm susanne

Paragraf&Praksis tilbyder juridisk kursusvirksomhed og konsulentbistand inden for den del af den sociale og sundhedsmæssige lovgivning, som vedrører dagligdagen for personer med nedsat psykisk funktionsevne. Det er fx personer med demenssygdom, udviklingshæmning eller psykisk sygdom. Nøgleord i virksomheden er selvbestemmelsesret, omsorgspligt og magtanvendelse.

Undervisningen og rådgivningen tager udgangspunkt i borgerens perspektiv – med forståelse for de rammer, professionelt personale arbejder under. Ambitionen er at omsætte lovgivningen på en forståelig måde i forhold til den praksis, som reglerne skal anvendes i. Paragrafferne skal relateres til virkeligheden.

Kan det virkelig passe-1

…hver anden afgørelse om magtanvendelse over for personer med demens ikke følger reglerne?

Læs mere her

 

Få en kort introduktion til relevante begreber:

Selvbestemmelse  >>  Magtanvendelse  >>  Demens  >>  Omsorgspligt  >>